"Araç Kiralamanın Yeni Adresi"

Araç Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLARI

İş bu sözleşme ile KİRALAYAN (EFELER OTOMOTİV) bu kira sözleşmesinde tanımlanan aracı, sözleşmede adı ve adresi geçen KİRACI'ya kiralamıştır. Kiracı, aracı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı kabul etmiş olur. Kiracı tarafından verilen adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

GENEL KONULAR

1.         Kiracı; araç kiralama işlemini hukuken tesis edilebilmesi ve tarafına araç teslim edilebilmesi için, araç kiralama sözleşmesini ve aracın özelliklerini, kira bedel ve süresinin yakıt ve olası hasar durumlarını belgeleyen araç teslim formunu ve diğer bütün maddelerinin okunup kabul edildiğini ve karşılıklı olarak imza edildiğini kabul ve taahhüt eder.

2.         Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla, aracı hasarsız, yedeği ile birlikte beş lastiği sağlam durumda, avadanlıklar, ilgili belgeler ve tüm aksesuarlar ile teslim aldığını kabul eder.

3.         Kiracı; aracı sözleşmede yazılı gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa, aldığı yere geri vereceğini kabul ve taahhüt eder.

4.         Kiracı; aracı sözleşmesinde taahhüt ettiği yazılı gün ve saatte teslim etmezse, Kiralanan aracın geri getirilmesi için yapılacak bütün harcamaları, tek yön ücreti adı altında ödemekle yükümlüdür. Ayrıca böyle bir durumda meydana gelebilecek hasar ziyandan da sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.         Kiracı, bütün uzatmalar için kiralayandan yazılı onay alacaktır. Onay almaksızın yapılan uzatmalarda, kiralayanın aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu kabul edilmiştir. Bu durumda, meydana gelebilecek kaza vb. zararlar için sigorta ve işyeri (Bayburt Oto Kiralama) tarafından sağlanan teminatların geçersiz sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

 6.        Kiracı, kiralamış olduğu araca ait belge, plaka ve aksesuarlarını tam ve eksiksiz bir şekilde teslim etmelidir. Aksi durumda, eksiklikler giderilinceye kadar kiralama gün ücretinin devam edeceğini kabul eder.

KİRALIK ARAÇ KULLANIM KOŞULLARI

1.         Kiracı, talep ettiği aracı kullanabilmek için gerekli yerli ve uluslar arası sürücü belgesine sahip olmalıdır. Sürücü belgesi süresi iki yıldan az olanlar ve 20 yaşından gün almayan kişiler araç kiralayabilir ancak işyeri tarafından belirtilen hak ve teminatlardan faydalanamaz.

2.         Araç; Kiracı şahıs haricinde başka kişi ya da kişilerce kullanılamaz. Aksi durumun tespitinde tüm sigortalar geçersiz sayılacağından, bu kabil durumlarda ortaya çıkacak tüm zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

3.         İl sınırları dâhilinde kiralanan araç, il sınırları dışına çıkarılamaz. Bu durumda, Kiralayan araç kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Ayrıca aracın kira süresine bakılmaksızın teslimi istenir. Aksi durumda bütün teminat ve sigortalar geçersiz sayılacaktır. Kira süresi tamamlanmadan bu sebeple teslim alınan araç için ücret iadesi istenemez. Aracın geri getirilebilmesi için yapılacak tüm harcamaların kiracıdan tahsil edileceğini kabul ve taahhüt eder. 

4.         Kiracı aracı, T.C. Kanunları uyarınca taşınması yasak olan ve suç sayılan her türlü emtia taşımasında kullanamaz.

5.         Kiracı aracı, istiap hadlerinin dışında aşırı yüklü olarak kullanamaz.

6.         Kiracı aracı, yarış, hız denemesi, ralli ve buna benzer motorlu sporlar amacıyla kullanamaz.

7.         Kiracı aracı, model ve markalarını dikkate alarak, kiralama amacına uygun olmayan şekilde, yer ve şartlarda kullanamaz.

8.         Kiracı, aracı yerleşim alanı dışındaki stabilize yollarda, arazi, dağlık arazi, bataklık, dere yatağı v.b. gibi yerlerde, amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kullanamaz.

9.         Aracın, kiracının kullanımında olduğu süre içinde, herhangi bir olay nedeni ile yetkili makamlarca el konulması halinde, geri alınması için her türlü girişime ilişkin harcamalar, kiracıya aittir. Kiracı, Araç teslim alınıncaya kadar geçen süre için kira ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.       Akaryakıt bedeli kiracıya aittir. Kiracı aracın deposunu aldığı gibi teslim eder. Eksik olan yakıt ücreti alınır, fazla olan yakıtlarda ücret talep edilemez. Depodan yakıt çekme girişiminde bulunulamaz.

11.       Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Bir gün için km sınırı 200 km dir. Aylık 30 gün kira 3500 km. dir.Teslim gecikmelerinde üç saate kadar, günlük ücretin 1/3'i, üç saatten sonra tam gün ücreti alınır. Km aşımında kmx0,75,00 TL ücret ve KDV alınır. Araç içinin aşırı kirli olması durumunda 30,00 TL araç temizlik ücreti alınır.

12.       Kiralayan (EFELER OTOMOTİV); geçerli bir sebep göstermek kaydıyla tek taraflı olarak, herhangi bir tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

13.       Kiracı, teslim aldığı aracı, sözleşmede belirtilen süreden önce teslim etmek isterse, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa, kullanmadığı sürelerin ücretini isteyemez.

14.       Bu anlaşmanın akdinden dolayı, Kiracı kiralayanın herhangi bir temsilcisi, vekili, işçisi, vs. gibi sıfatlara sahip olmayıp kendi adına hareket eden bir kimsedir. Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve üçüncü kişilere verilen her türlü maddi ve manevi zararın tazmini kiracıya aittir. Kiracı kiralayanı, her türlü maddi, hukuki ve manevi taleplerden uzak tutacağını ve bunları kendisinin yükleneceğini, sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. Kiralayanın bu tip taleplere karşı rehin, rücu mahsup ve elindeki ödeme enstrümanları vasıtası ile tahsil hakları saklıdır.

15.       Kiralayan (EFELER OTOMOTİV);  Hiçbir şekilde araçta taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Sorumluluk münhasıran kiracıya ve ya sürücüsüne aittir.

16.       Kiralayan (EFELER OTOMOTİV);  Aracın üretimini yapmadığından, aracın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz.      

17.       Kiracı; olaşabilecek herhangi bir kazadan, maddi ve manevi olarak herhangi bir hak talep edemez. 

ARAÇ KİRA SÖZLŞEMESİ ÖDEME KOŞULLARI

1.         Kiracı ödemeleri, araç kiralama esnasında kira ücretinin tamamını, kredi kartı ya da nakit olarak öder.

2.         Kiralayan (EFELER OTOMOTİV);  depozito kredi kartı bloke veya ön provizyon alamadığı durumlar da, sonradan oluşabilecek zararlar ve trafik cezaları için senet alır. KİRACI borç senedine itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir zarar durumunda bütün tahsilâtlar senet vasıtası ile yapılır. Kiracı aracı zamanında ve süresinde sağlam bir şekilde teslimini gerçekleştirirse sözleşme ekinde bulunan borç senedi trafik cezaları haricinde kullanılamaz.

3 Trafik cezaları kiracıya aittir. Tebliğ süresi içersinde ödenmeyen trafik cezaları senet vasıtası ile tahsil edilir.

4.         iş bu sözleşmede yer alan maddelere ek KİRACI, araca ve işletme namına gelecek her türlü maddi manevi zarar karşılığını, doğacak tüm zarar ziyanı gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olur.

SİGORTA

1.         Kiralayan araçlarını, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ile sigortalatmıştır.

2.         Kiracı kullandığı aracın kazaya uğraması ve üçüncü kişilere zarar vermesi halinde oluşan ve limitleri aşan zararları kendisine sonradan rücu edilse dahi ödemekle yükümlüdür. Kazaya karışan kişilerin ve yakınlarının maddi ve manevi tazminat talepleri kiracı sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.         Herhangi bir kaza ve hasar durumunda kiracı, kaza evrakları, alkol raporu ve istenilen tüm belgeleri temin etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde zararların tümünden sorumlu olur.

4.         Kiracı aracı alkol ve uyuşturucu etkisinde iken kullanamaz.

5.         Kiracı aracı trafik kurallarına aykırı kullanamaz, Karayolları hız limitleri aşılamaz. Aksi durumda meydana gelecek hasar ve zarar durumunda tamamen sorumlu olacaktır.

6.         Meydana gelebilecek kaza, hasar ve zarar durumunda, kasıt varsa ve sürücü tam ağır kusurlu ise sigorta ve teminatlardan faydalanamaz.

7.         Kiracı seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde uygun ve yasal park yerlerine kapalı ve kilitli olarak aracı park  etmekle yükümlüdür. Aksi durumda kiracı sorumlu tutulacaktır.

8.         Bayburt oto Kiralama tarafından kiralanan araçlarda %3 muafiyet bedeli uygulanmaktadır. Kiracı herhangi bir hasar durumunda muafiyet bedelini ödemeyi peşinen kabul eder.

9.         Sigortalar park yeri, lastik-cam-far hasarlarını kapsamaz.

10.       Herhangi bir hasar durumunda, Kiracı aracın onarım süresi ve aracın tekrar kiraya uygun hale gelene kadar kira ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda kira bedeli tek gün fiyatı üzerinden hesaplanır. İndirim uygulanamaz.

 

UYUŞMAZLIK

1.         Kiracı ile Kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar, il mahkemeleri ve icra dairelerinde Türk hukukuna göre çözümlenecektir.

2.         Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve koşullarda herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

3.         Kiracı kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin geçerli ve yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

© 2020 | Efeler Rent A Car - Tüm Hakları Saklıdır.